STREAM @ WATCH

 

 


Columnist: Film Fragmanları

 

Watch Online Theatlantic Leyla ile Ugur english full movie Leyla ile Ugur live online: Will Meera save HDan. Leyla ile usure. Leyla ugur. B�cek, eklem bacakl�lar s�n�f�n da bulunan hayvan t�rleridir. Yer y�z�n de bulunan hayvanlar�n d�rt b�l� ���n� b�cekler te�kil etmektedir. B�ceklerin d�� yap�s�n�, anatomisini, fizyolojisini, �evre ile olan ili�kisini, �reme ve geli�melerini, zararl� olup olmad���n� ve bunlara kar�� m�cadele metodunu inceleyen ilme emtomoloji denilir. Yery�z�n de 800 binin �zerin de b�cek t�r� bulundu�u ve bu say�n�n da her ge�en g�n yeni t�rden b�cekler ile de�i�ti�i bilinmektedir. Kutuplar dan okyanuslara kadar s�cak ya da so�uk her t�rl� b�lge de ya�amlar�n� s�rd�rmektedirler. �e�itli bitki t�rlerine verdi�i zarardan dolay� zararl� bir hayvan t�r� olarak bilinmektedir. Ancak bu d���nce yanl�� bir kan�d�r. Her ne kadar insan g�das� olan bitkilere ve depolanm�� olan yiyeceklere zarar verseler de insanlar i�in �ok �nemli besinler ya da ihtiyac� kar��layacak �eyler de b�cekler taraf�ndan kar��lanmaktad�r. Mesela ar�lar ne kadar insanlar� �s�r�p zarar veriyor olarak g�r�nseler de �retmi� oldu�u bal sayesin de insanlara en faydal� ve en lezzetli besin kayna��n� �retmektedirler. Bunun yan�n da ayn� �ekil de ipek b�cekleri her ne kadar bitkileri yese de �retmi� oldu�u ipek sayesin de giyeceklerimiz de en kaliteli olan ipli�i �retmektedirler. Severek yedi�imiz meyve ve sebzelerin �i�eklerini toz olmas�n� sa�layarak meydana gelmesini sa�lamaktad�rlar. �ncir ar�c�l��� sayesin de e�siz bir lezzet olan incir meyvesini yememizi sa�lamaktad�rlar. Yabanc� otlar�n a��r� halde �o�almas�n� �nleyen yine b�ceklerdir. Cila maddesini yine b�ceklere bor�luyuz. Art�k maddeleri yiyerek �evrenin temizlenmesine katk� da bulunmaktad�rlar. Ayr�ca kendi t�rlerinden olan zehirli b�cekleri yiyerek ve ya parazitleyip a��r� derece de �o�almas�n� �nlemektedirler. ��te verdi�i bu ve saymakla bitemeyecek kadar fayda sa�layan b�cekler ne kadar zararl� g�r�nseler de insanlar� korur ve gerekli olan besin ihtiya�lar�n� kar��layarak zararl� de�il de faydal� hayvanlard�r. B�ceklerin v�cut yap�s� her t�r�ne g�re de�i�kenlik g�stermektedir ama genel olarak hepsinin yap�s� birbirine benzemektedir. B�cekler ba�, g���s ve kar�n b�lgesi olarak �� b�l�mden meydana gelmi�tir. B�cekler de ba� b�y�kl�k ve �ekil olarak de�i�kenlik g�stermi�lerdir. Ba�lar�n da antenleri bulunmaktad�r y�zlerin de ise a��z par�alar� ve g�zleri bulunmaktad�r. Baz� t�rler de ba� ekseni v�cut eksenine dik baz� t�rlerde de ba� ekseni v�cut ekseniyle ayn� do�rultudad�r. Ba�lar�n da bulunan antenleri ise genel olarak g�zlerden ��kar. B�ce�in dokunma ve koku alma g�revini yaparlar. B�cek tiplerine g�re de�i�ik yap� da anten t�rleri de bulunmaktad�r. B�cekler de a��z besinin s�v�, kat� veya hayvansal ve bitkisel doku i�erisin de bulundu�u i�in �e�itli t�rler den olmaktad�r. A��z, �i�neyici, emici, yalay�c�, sokucu gibi �e�itte olmaktad�r. B�ceklerin g���s b�l�m�n de ise bacaklar ve kanatlar bulunmaktad�r. Bacaklar g�rd��� vazifeye g�re de�i�iklik g�sterirler. Kanatlar ise iki tane bulunmaktad�r ve g��s�n ikinci ve ���nc� halkalar�n dan ��kar. B�ceklerin kaslar� genel olarak enine �izgi olmaktad�r. Say�lar� y�zlerceye kadar ula�maktad�r. D�� iskeleti i�ten yap��m�� durumdad�r ve gayet kuvvetlidir. Yap� olarak b�yle �zelli�e sahip olan b�cekler yumurta ile �rerler. Bu iki �ekil de meydana gelir d�llenmi� yumurta ile d�llenmemi� yumurta ile �reme. Genellikle �reme bu �ekil de olmaktad�r. Ergin hale gelen b�ce�in ya�ama s�resi o b�ce�in �mr�n� verir. Baz�lar� bir g�n, baz�lar�n da bir mevsim olmas�na ra�men, bal ar�s� krali�esi 5, kar�nca krali�esi 12 ve termit krali�eler 15 y�la kadar ya�amaktad�rlar. Bilim adamlar� b�cekleri t�rlerine ve yap�lar�na g�re s�n�flara ay�rm��lard�r. Bunlar kanatl� b�cekler, kanats�z b�cekler, kuyruklar s��rayanlar tak�m� ve k�l kuyruk tak�m� b�cekler gibi ayr�lm�� gruplard�r. Hepsinin de farkl� d�� g�r�n�m fark� ve ayr� t�rden olan hayvanlar olarak tak�mlar halinde ayr�lm��lard�r. Son G�ncelleme: 24. 11. 2018 13:12:31 B�cek ile ilgili bu madde bir taslakt�r. Madde i�eri�ini geli�tirerek Herkese a��k dizin kayna��m�za katk�da bulunabilirsiniz. 2 Yorum Yap�lm�� "B�cek" Bocek mendede var nece kurtula bilerem komek edin Naile. 23. 10. 2018 14:18:58 CEVAP YAZ Mutasyona u�ram�� bir b�cek buldum acaba sizin bilginiz varmi Emin Yi�it. 14. 05. 2017 CEVAP YAZ Geyik B�ce�i Geyik B�ce�i, d�nya �ap�nda olduk�a pahal� ve de�erli olan bir b�cek �e�ididir. Geyik b�ce�inin vatan� ise T�rkiye ve herkes alt� antenli geyik b�ce�i olarak tan�maktad�r. Geyik b�ce�i �zellikle Hatay'�n Amanos da��nda bulunmaktad�r. Bu b�ce�in boyu... B�cek Duas� B�cek Duas�, bu eklem bacakl� hayvanlar d�nyan�n her yerinde vard�r. Onlarda biz insanlar gibi ya�ayan canl�lard�r. B�cekler zararl� ve zarars�z olarak iki k�sma ayr�l�r. Mesela akrep, sinek, pire, tahtakurusu zararl�yken, kelebek zarars�z bir can... Ev B�cekleri Ev B�cekleri, �o�u ki�i evlerinde ne kadar hijyenik ortam sa�lamaya �al��salar da evde bulunan b�ceklerin yok olmalar�na engel olmakta zorlanabilmektedirler. Bir�ok kurtulma yollar�na ba�vurduklar�na �ahit oluruz. B�cekler evinize girmek i�in bir�ok... Danaburnu B�ce�i Danaburnu B�ce�i, Bu b�cek 3. 5 cm ile 5 cm aras�nda boyu olan ve genellikle bitki k�klerinde ya�ay�p bitkilerin k�kleri ile beslenin bir canl�d�r. Kumlu killi ve yumu�ak topraklar� seven ve bu topraklar�n yakla��k 10 cm alt�nda ya�ayan bu b�cek koyu... B�cek Is�rmas� B�cek �s�rmas�, genellikle ilk anda fazla belirti vermez. Ard�ndan yanma, ka��nt�, k�zar�kl�k gibi etkilerle kendini g�sterir. Fazla ac� hissetmedi�iniz ilk andan sonras�, belki de dayanamayaca��n�z etkilerle kar��la�abilirsiniz. B�cekler genellikle... Rutubet B�ce�i Rutubet B�ce�i, B�t�n b�cekler gibi rutubet (nem) b�cekleri de evde bizleri rahats�z eden g�r�nt� ve davran��lar� ile bilinirler. Rutubet b�ce�inin boyu kuyru�u ile beraber 2 - 3 cm aras�nda de�i�ir. Kahverengi bronz, parlak g�m�� renkli olabilir, s... Tuvalet B�ce�i Tuvalet B�ce�i, tuvalet b�ce�inin di�er isimleri, nem b�ce�i ve g�m�� b�ce�idir. Evlerde en s�k rastlan�lan rengi parlak g�m�� renkli ve kahverengi olanlar�d�r. Tuvalet b�ce�i kanats�z ve yass� bir b�cek t�r� olup �zerleri pullarla kapl�d�r. Tuvalet... Sar�k�z B�ce�i Sar�k�z B�ce�i, denilen hayvan; �lkemizde Do�u Anadolu ve G�neydo�u Anadolu b�lgesinde, d�nya �zerinde ise yo�un olarak Afrika' da Namibya' da bulunmaktad�r. G�r�n��sel olarak �r�mcek t�r�n� and�rmakta olu� di�er sekizbacak �r�mcekler gibi a� �retimi... Zehirli B�cek T�rleri Zehirli b�cek t�rleri, Bilindi�i �zere b�cek t�rleri g�r�n��leri itibariyle bizlere minik, masum ve �evresine zarar� olan hayvanlar olarak bilinirler. Ancak durum sizi yan�ltmas�n. ��nk� varsay�m baz� k���k b�ceklerin bir �s�r��� ile bir insan� fe... Osuruk B�ce�i Osuruk b�ce�i, v�cut rengi ye�il olup, v�cudu uzunca oval �eklinde ve geni�tir. Osuruk b�ceklerinin k��layan t�rlerinde renk ye�ilden kahverengine d�ner. Erginlerin boylar� ortalama olarak 1, 5 cm' dir. Yumurtalar�n� d�zenli bir �ekilde be�gen ve alt�... U�an B�cekler U�an B�cekler, Tabiatta u�an ve y�r�yen bir�ok b�cek t�r� bulunmaktad�r. Bunlar�n baz�s� bizim i�in tehlike arz etmedi�i ve zarar� olmad��� gibi kimi b�cekler bize tehlikesi oldu�u kadar sa�l�k sorunu da yaratabiliyor. U�an b�cekler a��k kap� ve penc... U�ur B�ce�i U�ur b�ce�i, b�cek olmas�n�n aksine t�rlerin i�inde en sevimli hayvan �e�ididir. �zellikle havalar�n �s�nd��� ve �i�eklerin c�v�l c�v�l a�t��� s�re�lerde ortal��a ��kan insana mutluluk veren t�rlerdendir. Halk aras�nda omza kondu�unda u�ur getird... Geyik B�ce�i B�cek Duas� Ev B�cekleri Danaburnu B�ce�i B�cek Is�rmas� Rutubet B�ce�i Tuvalet B�ce�i Sar�k�z B�ce�i Zehirli B�cek T�rleri Osuruk B�ce�i U�an B�cekler U�ur B�ce�i Ate� B�ce�i Dozdoz B�ce�i Helikopter B�ce�i Haziran B�ce�i �am Kese B�ce�i S�m�kl� B�cek Yatak B�cekleri U�an Hamam B�ce�i B�ceklerin �zellikleri C�rc�r B�ce�i Ye�il B�cek B�cek T�rleri May�s B�ce�i Teke B�ce�i Gergedan B�ce�i Deniz B�ce�i Yusufcuk B�ce�i Kanatl� B�cekler Pop�ler ��erik Ate� B�ce�i Ate� B�ce�i, Yaz gecelerinin bu vazge�ilmez b�ce�i yap�s� ��kard��� sar� ye�il renklerdeki ����� ile binlerce y�ld�r insanlar�n dikkatini �ekmi� seyre... Dozdoz B�ce�i Dozdoz B�ce�i, 'Scarabaeidae' ailesine ait olan bu b�cek, 'Melolonthinae' alt familyas�ndand�r. Dozdoz B�ce�i, 38 mm'lik uzunlu�uyla Melolonthinae fam... Helikopter B�ce�i Helikopter b�ce�i, yusufcuk b�ce�i olarak da bilinen bu b�ceklerin en �nemli �zelli�i bulundu�u yerlerde tek olmak istemeleri ve bu nedenle de �evrele... Haziran B�ce�i Haziran B�ce�i, Scarabaeidae ailesine ait melolonthinae alt familyas�ndan gelen, k�rm�z� ve kahverengimsi renginin �zerinde k���k odac�klar �eklinde s... �am Kese B�ce�i �am Kese B�ce�i, �am kese b�ce�i pul kanatl� zararl� bir b�cek t�r�d�r. Cam kese b�ce�i yumurtalar�n� daha fazla ibreyi birle�tirmek suretiyle, �am a�... S�m�kl� B�cek S�m�kl� b�cek, eklem bacakl�lar t�r�n de bir b�cek de�il de kar�ndan bacakl�lar s�n�f�ndan, kabuklar� k�relmi� ya da hi� bulunmayan yumu�ak�alar t�r�n... Yatak B�cekleri Yatak B�cekleri, yatak b�ceklerinin di�er ad� tahta kurusudur. Ve bu b�cekler yatak kenarlar�nda ancak yeti�kin hale gelince g�zle g�r�lebilirler. Yat...

Leyla ile ugur meleke. Leyla ugur bayram. Leyla ile uhuru. Leyla ile uğur. Watch Leyla ile Ugur Online Facebook. Leyla ile Without Sign Up Leyla ile hindi dubbed download LEyla ile LoOk…. Leyla ile uur. Kırkayaklar ısırmazlar ve genelde tehlikeli değildirler. Ancak birarada bulundukları zaman, can sıkıcıdırlar. Ancak böyle bir saldırı olursa bundan kurtulmanın yolları yok değil. Aşağıda kırkayaklardan fiziksel, kimyasal ve doğal yöntemlerle kurtulmanın nasıl olacağı açıklanmıştır. Kırkayaklardan Kurtulmanın Yolları Kırkayaklardan Kurtulmanın Fiziksel Yöntemleri Birinci yöntem, çimlere bakmaktır. Çimleri sık sık biçmek ve kısa ve sağlıklı tutmak iyi bir çözümdür. Uzun bırakılan çimlerin dipleri genelde nemli olacağı için kırkayaklar için iyi bir saklanma alanı teşkil eder. Kırkayaklar kuru bölgelerde uzun süre yaşayamazlar. Bu arada çimleri akşam yerine sabah sulamak daha doğru olur. Gün boyunca çimler daha çabuk kurur. Çünkü kırkayaklar geceleri daha aktiftir. İkinci yöntem, kırkayakların saklanabilecekleri alanları ortadan kaldırmaktır. Kuru yaprak yığınları veya kuru otların biriktiği alanlar kırkayakların genelde saklandıkları yerlerdir. Çürüyen organik maddelerin ortadan kaldırılması, kırkayakların beslenme kaynaklarını da ortadan kaldırabilir. Ayrıca çöp yığınları, kayalar, yapraklar, saman ve gübre gibi toplama alanları eğer ortak bir amaca hizmet etmiyorsa, doğrusu bunlardan kurtulmak veya en azından evden veya avludan uzak noktalarda olmasını sağlamak gerekir. Bu arada ilkbaharda çevredeki bütün fundalıklar, bitkiler arasında rahat hava dolaşımını sağlamak amacı ile budanmalıdır. Üçüncü yöntem, yağmur sularını evden uzaklaştırmaktır. Bunun için yağmur oluklarının, yağmur ve diğer yağışları binadan uzaklaştıracak kapasitede olduğu kontrol edilmelidir. Eğer kırkayak ile sorun yaşanıyorsa, yağmur sularını mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaştırmak için geniş oluklar kullanılmalıdır. Bu arada binanın zemin katına veya bodruma su girmesine ve nem oluşmasına izin verilmemelidir. Örneğin, bina bir tepenin dibinde yer alıyorsa, yağmur suları doğal olarak daha fazla etkili olacaktır. Bu durumda binanın bodrum katını su geçirmez hale getirmek için ilave önlemler gerekebilir. Dördüncü yöntem, binada çatlaklar veya aralıklar varsa bunların kapatılmasıdır. Binanın temelinde veya duvarlarındaki çatlaklar onarılmalıdır. Ayrıca kapı ve pencerelerde, hava geçişini engelleyen bantlar kullanılmalıdır. Kapı ve pencereler kapalıyken tam oturmuş olmalıdır. Bu şekilde kırkayaklıların içeri girmesi önlenmiş olacaktır. Duvarlar, kapı ve pencerelerde boşluk olup olmadığı bir el feneri ile kontrol edilebilir. Gece bir kişi içeriden el feneri ışığı tutarken bir başka kişi dışarıda ışık sızıntısı gözleyebilir. Işık geçen noktalar kırkayakların içeri girebileceği noktalardır. Kırkayaklar kolayca her aralıktan içeri girebilir. Beşinci yöntem, kırkayakları binadan uzaklaştırmaktır. Evde görülen kırkayaklar bir elektrikli süpürge ile çekilerek evden uzaklaştırılabilir. Ancak büyük bir saldırı söz konusu ise standart bir elektrikli süpürge yerine daha güçlü bir makine gerekebilir. Nihayet kırkayaklardan kurtulmanın sonuncu fiziksel yöntemi, binadan nemi uzaklaştırmaktır. Nem kırkayakların en sevdikleri ortamdır. Binada nemi azaltan bir cihaz veya klima kullanılırsa kırkayaklar kısa sürede ortamdan uzaklaşacaktır. Özellikle zemin kat ve bodrum katlara dikkat etmek gerekiyor. Kırkayaklar kazara kuru bir ortama girse bile nem yoksa, hemen orayı terkederler ya da 24 saat içinde ölürler. Kuru ortamlar kırkayakların yaşaması ve üremesi için en elverişsiz ortamlardır. Binadaki nemin büyük bir problem olup olmadığını kontrol etmek için higrometre (nem ölçer) kullanılabilir. Eğer bu cihaz ortamda yüzde 50 ve daha yüksek bir nem gösteriyorsa, kırkayaklar için elverişli bir ortam var demektir. Kırkayaklardan Kurtulmanın Kimyasal Yöntemleri Birinci yöntem, pestisit, yani böcek öldürücü ilaçlar kullanmaktır. Ancak pestisit yukarıda açıklanan fiziksel önlemeler işe yaramadı ise denenmelidir. Aksi halde ilaçlama geçici bir çözüm olur ve geçici bir kurtuluş imkanı verir. Fiziksel yöntemlerin hepsi denenmişse ve problem hala devam ediyorsa, kimyasal yöntemler kırkayaklardan kurtulmak için yardımcı olabilir. Diğer taraftan nemli bölgelere uygulanacak kimyasal ilaçlar her zaman iyi netice vermez. İlacın etkinliğini arttırmak için önce nemden kurtulmak gerekir. Dikkat edilmesi gereken nokta, böcek öldürücü ilaçları çevreye, çatlaklara ve aralıklara uygulamaktır. Kırkayakların geldiğinden şüphe duyulan noktalara pestisit kullanmak gerekir. Kırkayaklar ilaca bulandıkları zaman kimyasallar etkisini göstermeye başlar ve onları yavaş yavaş öldürür. İlaç önce binanın bilinen bütün çatlaklarına ve aralıklarına konulmalı, daha sonra kapı ve pencere çevresine ve binanın bodrumuna serpilmelidir. Bu arada kullanılan ilacın kırkayak için etkili olduğundan emin olmak gerekiyor. İlacın içeriğinde propoxur, cyfluthrin, deltamethrin, hexa-hydroxyl, pyrethrins, cypermethrin ve bifenthrin gibi etkin maddeler olmalıdır. Bu arada kırkayakların dışarıda saklanabilecekleri yerlere de ilaç uygulanmalıdır. İlaç, kırkayak bulunduğundan şüphe edilen toprağa veya birikintilere karıştırılmalıdır. Kimyasal maddeler önünde sonunda onları zehirleyecektir. Ayrıca ilaçlama, çiçek tarhlarına ve çimlerin yoğun olduğu alanlara da uygulanabilir. Açık alanlara ilaç uygulanırken, zehirin nüfuz etmesi açısından yeterli miktarda su kullanmak gerekir. Kapalı alanlarda ilaçlama için ilaç kontak spreyler kullanılabilir. Bu tür spreyler kırkayakları hızlı bir şekilde öldürmektedir. Sprey uygulanmadan önce kimyasalın toprağa derinlemesine işlemesi amacı ile, toprağın ve saman ve kuru ot birikintilerinin önce tırmıklanmasında yarar var. Kimyasal yöntemler bakımından son bir öneri, bir uzman ile görüşmektir. Problem gerçekten kontrol dışına çıktıysa, bir haşere kontrol uzmanı ile görüşmek en iyisi. Uzmanlar, daha güçlü ve daha etkili kimyasal ilaçlara ulaşabilir. Kırkayaklardan Kurtulmanın Doğal Yöntemleri Birinci yöntem, diyatomik toprak yaymaktır. Diyatomik toprak, zararlı kimyasal maddeler içermeyen doğal bir tozdur. İlaç değildir ve içeriğinde pestisit yoktur. Bu madde, kokusuz, işlenmemiş ve fosilleşmiş alglerden oluşmaktadır. Bu alglerin mikron boyutlarında sivri kabukları bulunmaktadır. Bunlar parazitlerin kabuklarına yapışır ve onları parçalayarak su kaybından ölmelerine neden olur. Bu doğal ürün binanın çatlaklarına, aralıklarına ve bilinen problemli alanların çevresine ve çok nemli bölgelere serpilmelidir. Zararlı böceklerle mücadele amacı ile satılan diyatomik toprak üzerinde genelde DE veya roach tozu ifadesi bulunmaktadır. Bu doğal haşere kontrol ürünü, çok küçük ve çok keskin granüller olan fosilleşmiş diatomlar içermektedir. Bir kırkayak veya başka böcek bu tozun üzerinden geçerse, her tarafı kesilir ve su kaybından ölür. İkinci yöntem, borik asit kullanmaktadır. Borik asit de aynı diyatomik toprak gibi binanın çatlaklarına, aralıklarına ve bilinen problemli alanların çevresine ve çok nemli bölgelere yayılır. Yine diyatomik toprak gibi çok küçük granüllerden oluşmaktadır ve kırkayakların parçalanmasına ve su kaybından ölmelerine neden olur. Ayrıca borik asit bir mide zehiridir. Bu yüzden kırkayaklar zehirlenerek de ölmektedir. Üçüncü yöntem, ağaç külünü toprak ile karıştırmaktadır. Evin dışında kırkayaklar ile mücadele ederken, birkaç avuç ağaç külü evin çevresinde, özellikle nemli bölgelerdeki toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde kül toprağın kurumasına destek olacaktır. Ayrıca binanın çevresindeki saman ve ot birikintilerine daha fazla odaklanmak gerekir. Kırkayaklar nemli alanlarda yaşadıkları, geliştikleri ve bu alanlara yumurta bıraktıkları için toprağı ahşap külü ile kurutmakla, onların bu alanlarda uzak durması sağlanmış olmaktadır. Bu arada ağaç külü uygulandıktan sonra toprak, bir tırmık veya çapa kullanarak kabartılacak olursa, daha etkili sonuç almak mümkündür. Dördüncü yöntem, tavuk yetiştirmektir. Eğer yeterli alan, zaman ve kaynak varsa, tavuk yetiştirmek düşünülebilir. Pek alışılmış bir yöntem olmasa da tavuklar doğal bir yırtıcıdır ve oldukça iştahlıdır. Kırkayaklar da onlar için güzel bir besin kaynağı olabilir.

Leyla ile uluru. Leyla ile ugr. Karınca 2-4 mm büyüklüğünde siyahtan kahverengiye, kırmızıdan siyaha kadar renklerde bir çok karınca türü vardır. Kanatlı karınca türü ise 5-8 mm uzunluğunda kahverengi olup iki adet uzun kanadı vardır. Yuvalarını su ve yiyecek kaynaklarına yakın yaparlar ve rotaları da bu eksendedir. Ev içinde görülenler genelde işçi karıncaların yiyecek aramalarından kaynaklanır. Süpürgelikler ile çatlaklarda, deliklerde, saksı içlerinde yuvalanırlar. Koloniler halinde yaşarlar. Salmonellosis ve staphilacoc enfeksiyonlarına sebep olurlar. Örümcek Parazitlenmezler, hastalık bulaştırmazlar, yağmacılıkla, böcekleri yiyerek beslenirler. Çok türleri vardır. Boyları türe göre değişir. Bazıları insanda, sokarak zehirlenme yapar. Genellikle boyun, el, yüz, omuz ve kolundan sokarlar Evlerin loş karanlık ve nemli yerlerine yuvalanırlar. Sokulan yerde yanma, ağrı başlar kaşınır ve şişer, titreme bitkinlik oluşur. Nabız artması ve soğuk terleme görülür ısırık yerinde bir birine yakın iki nokta var. Alman Hamamböceği ( Blatella Germanica) 0. 5-1 cm boyunda, kahverengi, en hızlı üreyen hamam böceğidir. Bıraktığı bir pakette 40-48 civarında yumurta vardır. Bir dişi yılda 30. 000'i bulan sayıya ulaşabilir, ömrü bir yıldır. Kuru ve sıcak yerleri sevdiği için halk arasında KALORİFER BÖCEĞİ'de denir. Çok pistirler ve her şeyi yerler. Her pisliği, mikrobu taşır ve bulaştırırlar. Gıda, su ve sıcağa ihtiyacından dolayı insan olan her yerde aktiftir. Evlerde ilk yerleşeceği yer mutfak ve banyolardır. Hemen hemen bütün zamanını yuvalarında, delik ve çatlaklarda saklanarak geçirirler, karanlığı sever ve geceleri aktiftirler, çok dayanıklıdırlar, ilaçlara çok çabuk direnç kazanırlar. Binada 10 kat Başa Dönya bir gecede çıkabilirler. Marketten ufak bir poşet içinde veya bir yumurta paketinde evinize gelebilir. Dizanteri, gıda zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar hastalıkları, Astım, allerjik reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar. Oryantal Hamamböceği ( Blatta Orientalis) 1�1, 5 cm uzunluğunda parlak siyah renklidir. Erkeklerde iki kahve renkli kanat vardır. Dişiler oval erkekler ise daha ince yapıdadır, halk arasında KARAFATMA olarak da anılırlar. Genelde lağım sistemi, bodrum, depo, bina boşlukları ve daha az olarak ta ev içlerinde yuvalanırlar. Havalar ısınınca komşu binalara kadar her yeri istila ederler, kış aylarında ana yuvalarına çekilirler. Ömrü 6 aydır, her türlü gıda ve organik maddeyi yerler. Dizanteri, Gıda zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar hastalıkları, Astım, Allerjik Reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar. Kene 3mm kadar kırmızı kahverenginde yassı, oval bir parazittir. Kan emerek büyürler. keneler köpek dışında hayvanlarla insanlara da yapışıp kan emerler. Dışarıda keneler çimenlerde, çalılıklarda ve hayvan barınma yerlerinde bulunurlar ve buradan geçen hayvanlara yapışırlar. Hayvanlar vasıtası ile evlerin içine kadar gelirler. Ev içinde bir dişi çatlağa, yarığa yumurta bırakırsa bir kene hafta içerisinde yüzlercesi oluşur. Karasinek 0. 5-1 cm boyunda siyah gri renktedirler. Çöp ve gübre gibi nemli organik madde bulunan yerlere 100-150 tanesi yığın halinde yumurtalarını bırakır. Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar. Çok çabuk ürerler. Her türlü gıda ve çöp artıklarıyla beslenirler ve ortalama 3 km uçarak çevrede insanların yaşadığı her yeri istila ederler ve vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı şeye mikrobu bulaştırırlar. Zira her 5 dakikada bir gezdiği yerlere dışkı bırakırlar. Kolera, Diare, Dizanteri, Hepatit, Çocuk Felci, Gıda zehirlenmeleri, Selmonellosis, Verem gibi hastalıkları bulaştırır. Sivrisinek Anofel ve Küleks olmak üzere iki ana gruba ayrılır ve birçok türleri vardır. Temiz, sıcak, serin, kirli her türlü su birikintilerinde ürerler, Yumurtalarını su birikintilerine tek tek ve grup halinde bırakırlar. Larva ve Pupa ( kurtçuk) döneminden sonra uygun ısıda 8-9 günde ergin sinek haline gelir. Dişileri yumurtlamak için canlı kanı emmek zorundadır. Bu sebeple insanları çok rahatsız ederler. Nemli ve loş ortamlarda barınırlar. Geceleri faaliyet gösterirler. Erkekleri meyve ve bitki özsuyu ile beslenirler. En az 3 km uçarak ürediği yerin çok geniş mesafelerine kadar yayılırlar ve canlıların yaşadığı ortamda yoğunlaşırlar. Anofeller Sıtma hastalığını yaymada rol oynar. Ayrıca Fil hastalığı, sarı humma, Nil humması, Beyin iltihabı gibi hastalık yayılmasında da önemli rolleri vardır. Bit Çok küçük sarı renkte 2-5 mm boyunda dış parazittir. memelilerin ve insanların vücudunda kanlarını günde 2-3 kez emerek yaşarlar. Erişkinler uzun süre gıdasız yaşayabilir. Baş, vücut ve kasık biti şeklinde çeşidi vardır. Saç ve çamaşırlara yumurtasını ( sirkesini) kuvvetlice yapıştırır. Kasık biti kasık arasında deri içine girip yerleşir. Yaşanılan ortamdaki eşya ve kişinin şahsi eşyası ile de yayılırlar. Ev içi ve okul gibi toplu yaşama alanları da kolay bit yayılma yerleridir. Kış ve temizliğin yetersiz olduğu ortamlarda sıkça görülür. Bitlerin ısırdığı yerlerde şiddetli kaşıntı olur. Deri koyu esmerleşir, leke ve papuller oluşur. Buralarda bakteriler yerleşirse fronkülosis impetigo gibi enjeksiyonlar oluşur. Tifüs ve hummalar gibi önemli hastalıkların da etkenidir. Tahtakurusu Erişkin tahtakurusu oval, yassı, çok ayaklı 2 - 5mm boyunda, pas kırmızısı rengindedir. Ezilince pis kokar ve kan çıkar. Erginleri hiç beslenmeden 550 gün yaşayabilirler. Kümeler halinde 200 civarında yumurtayı yapıştırarak çatlaklara bırakırlar evlerde insanın yaşadığı yatak odaları, çekyat, dolap içleri, karyola yatak kenarları, duvar delikleri ve tahta aksam ayrıkları ile yatakhaneler gibi yerlere yuvalanırlar insanları ısırıp ağırlığının 5 �6 katı kan emerler, emdiği yer şişer ve çiban gibi kızarır. Özellikle geceleri aktiftir, insana uykuda hemen hücum eder, evden eve eşya ile yayılır. Pasteurella pestis, allerjik reaksiyonlar M. Leprae, Bacillus anthracis, B. Recurrentin gibi bir çok hastalığı bulaştırırlar. Çiyan 3�10 cm büyüklüğünde 2-8 mm eninde yassı halkalı etrafında 17 çift anteni olan zehirli canlılardır. Gündüzleri evlerin nemli, loş ve karanlık yerlerinde, taş altlarında, deliklerde gizlenirler. Geceleri dolaşır, böcek ve solucanlar ile beslenir, insana saldırmazlar. Çıplak ayakla dolaşırken, terlik, ayakkabı giyerken sokarlar. Isırdığı yerde bir birine benzeyen iki tane koyu renkte iz görülür ve örümcekteki gibi zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. Kırkayak Bina içerisinde; bodrumda, katlarda ve evlerin balkonlarında, bina dışarısında; rutubetli yerlerde, yaprak altı ve gübrelik yerlerde yaşarlar. Tatarcık Küçük vücudu sık kıllarla örtülü, donuk sarı renkli, 1, 5 - 3 mm boyunda sineklerdir. Doğada hayvan barınaklarında, mağaralarda, evlerdeki loş yerlerde yaşar ve geceleri insanlardan, hayvanlardan kan emerler. Yumurtalarını bitkisel ve yaş atıkların üzerine bırakırlar. Şark çibanı, humma gibi hastalıkların yayılmasında rol oynar. Arı 0, 5�1 cm boyunda altın sarısı ve kahverengi dalgalıdır. Bal ve eşek arısı gibi türleri vardır. Duvar deliği, ağaç, çatı arası ev gibi yerlere petek yuva yaparak yerleşirler. Grup halinde yaşar çiçeklerden polen ve nektar toplar, depolar kışın bununla beslenirler. İnsanları ısırarak alerjik reaksiyona sebep olurlar. Güve 3 mm boylarında küçük ve oval böceklerdir. Bunlar insanlara zarar vermez ama kişisel eşyalara, giysilere zarar verirler. Güveler hayvan kılından yapılmış her türlü eşya üzerine yerleşirler ve yerler. ( Kaşmir, yünlü, ipekli giysiler gibi) Uyuz Uyuz böceği insanın derisi içine girerek tüneller halinde ( 2 mm-3 cm uzunlukta) yerleşip üreyen, devamlı deride tünel açan, kabarcıklar, delikler ve yaralar meydana getiren bir parazittir. Kıl diplerinde iltihaplı dermatit de yaparlar. Böcek yassı, oval, kitinle örtülü ve kirli sarı renklidir. Kısa, kalın ve kıllı bacakları vardır. 0. 4 mm boyunda ve 0. 3 mm enindedir. Deri altına yumurtlayarak ürer. Yumurtlamadan iki hafta sonra hastalığın başlaması vücutta genellikle parmak araları, bilek ve dirseklerin iç kısmı, koltukaltı, karın ile bacakları sarması ile olur. Deride kazdığı tünellerin üzerinde içi su ve parazit dolu kabarcıklar oluşur. Özellikle geceleri artan şiddetli allerjik kaşıntılar olur. Buna uyuz hastalığı denir. Uyuz insanlardan el sıkma ile, kullandığı eşyalar ve bir arada yaşama ile bulaşır. Özellikle okul, yurt, kışla gibi toplu yaşam yerleri en kolay bulaşma ortamıdır. Bilgisiz ve fakir ortamda daha çok görülür. Uyuz böceği kedi, köpek gibi memeli hayvanlarda da hastalık yapar. Hububatla da geçen cinsi vardır. Deride geceleri daha artan kaşıntı, kabarcıklar varsa doktora gidilmelidir. Kulağa kaçan ( Kısgeç) Evlerde yarık ve çatılarda saklanır ve genellikle geceleri dolaşır. Bitki artıkları, ölü hayvan ve böceklerin parçaları ile beslenirler. Seri hareket ederler. Salyangoz Sularda ve nemli çayırlarda yaşayan, değişik ebat ve şekillerde çok değişik türleri vardır. Kabuklu bir türdür. Gezdikleri yerlere sıvılarını bulaştırır. Bitkileri yiyerek yaşamları sürdürürler. Küçük türleri çoğu kez bahçelerde süs bitkilerini sararak kurumasına sebebiyet verirler. İnsan bağırsaklarında yaşayan ve halk arasında barsak kurtları adı verilen ve çok çeşidi olan bu canlıların bazılarına ara konakçılık yaparak insanlara yayılmasında rol oynarlar. Ev faresi Çok küçük 3 cm civarındadırlar ve fındık faresi olarak ta anılırlar, renkleri genelde gridir, büyük kulakları, küçük gözleri ve burunları vardır. Pislikleri siyah pirinç büyüklüğünde ve ovaldir. Pisliğini etrafa saçar, yuvasını gıda merkezlerine yakın oyuk ve boşluklarda yapar, ev ve iş yerlerine yerleşir, çok iyi tırmanıcı ve sıçrayıcıdırlar. Çok çabuk ürerler, gebelikleri 18-21 gün sürer ve her seferinde 5-8 arası yavru yaparlar. Yılda 5-10 döl verir. Çok güçlü koku duyuları vardır. Yetişkin bir ev faresi 0. 5 cm delikten geçer ve 4 metre yüksekten atlayabilir. Lağım faresi Ergin lağım faresi kuyruğu hariç 18-25 cm boyunda ve 200-600 gr ağırlığındadır. Küt burunlu, küçük kulak ve gözlere sahip, kaba tüyleri kahverengi siyah karın bölgesi gri beyaz arası bir renktedir. Lağım fareleri daha çok kanalizasyon sistemi, binaların bodrum ve alt katları ile depolarda, bina dışında ise nehir kenarlarında, yol boyunca toprak altında, çöp yığınları ve beton altında yuva yaparlar. Erginlerin dışkıları iki ucu küt kapsül şeklinde ve 20 mm kadar uzunlukta olabilir. 2-5 ayda ergin hale gelir, bir yıl yaşarlar. Gebelikleri 3 hafta sürer. Bir keresinde 7-8 yavru doğurur ve yılda 3-6 döl verebilirler. Güçlü koku ve işitme duyularına sahiptirler. 12 mm den büyük aralıktan kolayca geçebilir, 15 metre yükseklikten atlayabilirler. Kemirmeyi severler ve en çok elektrik kablolarını kemirdiği için de sık sık yangınlara sebep olurlar. Çatı faresi Ergin çatı faresi, kuyruğu hariç 16-21 cm boyunda ve 80-300 gr ağırlığındadır. Sivri burunu, iri kulak ve gözleri olup, kahverengi veya siyah tüylere sahiptir, çok iyi tırmanıcıdırlar. Bina içleri ve altında, çatısında, çöp ve odun yığınları içinde yaşarlar. Erginlerin dışkıları lağım faresinin dışkısı gibi fakat sivri uçludur. Çatı fareleri 4 ayda ergin hale gelir ve 12 ay yaşarlar. Bir keresinde 4-8 yavru doğurur ve yılda 6 döl verebilirler. 12 mm den büyük aralıktan kolayca geçe bilirler. Fareler Leptospirosis, Selmonella, Brucellosis, Kuduz ve Şap gibi bir çok hastalığı yayarak büyük tehlike teşkil ederler. Tesbih böceği Gri renkte ve çok kısa ayakları vardır. Dokunulduğunda kıvrılarak top şeklini aldığı için halk arasında tespih böceği olarak adlandırılır. Rutubetli ve sebze artığı olan her türlü yerde yaşar, mahzen ve bodrum gibi yerleri severler. Saksı bitkilerine zarar verirler. Ağaç kurdu ve mobilya böceği Ağaç kurdu eski tahta eşyada, pencere, kapı, parke ve mobilyanın ağaç aksamlarında yerleşir ve dehlizler açarak ilerler. Bu arada kemirdikleri ağacın tozları dışarı dökülür. Bazen geceleri sessizlikte, delik açarken sesi duyulabilir. Mobilya böceği büyük toplu iğne başı büyüklüğünde, kahverengidir. Özellikle mobilyaların kumaş ve içindeki dolgu maddeleri ( kamış, saman, ot vs. ) arasında yuvalanırlar. Kumaşı deler, yıpratır, ölenleri mobilyanın altına dökülür. Akarlar Mite'lar İnsan hayvan ve bitki gibi canlıların yaşadığı ortamda canlı artık ve döküntüleriyle beslenen, gözle görülemeyen başı, gövdesi, bacakları ve de birçok türü olan canlılardır. Özellikle tozlu bakımsız evlerde tavuk, güvercin ve farelerde, bazen suda ve otluk alanlarda çok yaşarlar. Allerjik reaksiyonlara neden olurlar, özellikle astımı ve alerjisi olanlar dikkat etmelidir. Akrep 2, 5�5 cm civarında türüne göre siyah, sarı, kahverengi, mavi olabilir. Böceklerle beslenirler. Genelde taş duvar kovuklarında, toprak deliklerde, bodrum, çatı, ahşap bina, depo, moloz yığını gibi yerlerde yuvalanırlar. Yuva ve yiyecek bulmak için binalara yaklaşır veya girerler. Ev içine girince yatakta, ayakkabı içi gibi her yerde rastlamak mümkündür. Geceleri aktiftirler. Gündüzleri karanlık ve serin yerlerde, yuvalarında geçirirler. Bahar ve sonbahar yağmurlarıyla aşağıdaki yuvalarını su basınca bina içerisine girişleri sıklaşır. Çok zehirlidirler. Koruma içgüdüsüyle temas edince sokarlar. İnsanlarda hayati tehdit oluştururlar. Pire Siyah kahverenkli, 2 mm boyunda katlı yapılı altı bacaklı olup vücudunda ve bacaklarında kılları bulunur. Sıçrayan yapıdadır, dikey 20 cm, yatay 40 cm zıplarlar. Hayvan, insan, toz ve kuş piresi şeklinde türleri vardır. Çok çabuk popülasyon yaratır, haftada 2, 000 yavruya ulaşabilir. yumurtalarını toz, toprak içine ve zeminlere dağınık vaziyette bırakır. Uygun ısıda 8 �10 günde evrimleşerek pire olur, ısı yeterli değilse 80�90 güne kadar uzar. Yumurtlamak için kan emerler bu sebeple canlıya ve insana hemen anında hücum ederler canlı üstüne çıktığı için evlere kolay taşınır, geceleri uyutmaz ısırır, ciltte noktacıklar halinde ısırık izleri çamaşırda kahverengi pisliğinin lekeleri gözlemlenebilir. En çok hayvanların dinlenme alanlarında görülür ve ürerler. Tifüs ve Veba hastalığı bulaştırırlar. Amerikan Hamamböceği Erginleri ortalama 2-3 cm boyunda kanatlı kırmızımsı kahve renginde en büyük hamam böceği türüdür. Bütün insanların yediği ve yemediği her şeyi yerler, kağıda kadar. İçinde 14�16 yumurta bulunan paket yaparak her mevsim ürerler. Genelde toplu koloniler halinde yaşarlar, 15 ay kadar ömrü vardır. Nemli, sıcak ve pis yerleri severler kanalizasyon, kazan dairesi, depo, bodrum, toprak altı galerileri ambalaj içleri gibi yerleri istila ederler. Genelde endüstriyel işletmelerde çok görülürler. Dizanteri, Gıda zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar hastalıkları, Astım, Allerjik Reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar. Yılan Genel olarak fare gibi kemiricilerle, küçük sürüngenlerle, kertenkelelerle ve böceklerle beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Çok hızlı hareket edebilirler ve ağaçlara da tırmanabilme özelliğine sahiptirler. Gündüzleri aktiflik olurlar. Ekim'le Nisan ayı arasında kış uykusuna yatarlar. Haziran ve Temmuz aylarında yumurtlamaya başlayan bu hayvanların dişileri, bir defada 10 kadar yumurta bırakabilirler. Kuru yerlerde, çalılık ve taşlık alanlarda yaşarlar. Tarlalarda, bahçelerde ve ev yakınlarında görülürler. Bitki örtüsünün seyrek olduğu, kurak yerlerdeki taşlık ve çalılık yerlerde, evlerin yakınında, tavan aralarında yaşarlar. Toprak evlerin çatılarında da görülürler. Rahatsız edildiklerinde yada kendilerini korumak için saldırabilirler. Mücadelesinde yaşam alanları yok edilmelidir. Deri Böcekleri ( Dermestiade) Ergin 7-9 mm olgun larva 11-13 mm larva sarımsı kahverengi vücut kıllarla kaplıdır. Vücut sonunda uzun bir kıl demeti bulunur. Kışı ergin olarak genelde ağaç kabukları altında geçirirler. Mayıs veya Haziran aylarında uçarak depo etrafına yumurtalarını bırakırlar. 10-15 günde açılan yumurtalardan çıkan larvalar etraftaki gıdalarla beslenirler. Pupa olmak için gıda ortamı, hatta tahta veya kurşun aksamında delik açarak pupa yeri hazırlarlar. 18-20 C'de yumurtadan ergine kadar 40-50 gün geçer. Yılda 1-5 defa döl verir. Ergin ömrü bir yıldır. Bu larvalar peynir, et ve salamı besin olarak tercih ederler. Ancak aynı cinse bağlı Dermestes maculatus türleri deri ve kürk depolarında önemli derecede zarar yapabilirler.

Leyla ile usurpation. Leyla ugurlu.

 

Leyla ile usurpation d'identité

Böcekleri Kovmanın Doğal Yolları Kedi nanesi içerdiği nepetalactone maddesinin hamam böceği kovucu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bir sprey şişesine su koyun ve içine kedi nanesini ezerek doldurun. mutfağa ve evin her odasının duvar diplerine bu karışı sıkın. bu karışım hamam böceklerinin evden uzak durmasını sağlayacaktır Defne yaprakları Defne yaprakları da doğal bir böcek kovucudur. özellikle hamam böceklerinin defne yaprağı kokusunu sevmediği tespit edilmiştir. defne yaprakları sadece  böceklere değil ayrıca karınca ve diğer haşereleri de kovucu etki gösterir. Defne yaprağını kaynatıp sprey şişesine doldurup sıkabilir yada ezilmiş defne yaprağını mutfağa koyabilirsiniz. Portakal ve limon Hamam böcekleri ve diğer haşereler  narenciye kokusunu sevmez. portakal ve limon kabuğunu robota koyup püre haline getirin ve mutfağın bir köşesine koyun. yada limonu sıkıp içine rendelenmiş limon kabuğu koyup bir dakika kaynatın ve ılıdıktan sonra mutfağa sprey yardımıyla sıkın. mutfak dolaplarınızın içine de limon ve portakal rendesi koyabilirsiniz. Kırmızı biber kırmızı biber bu böcekleri uzaklaştırıcıdır. bir kaç acı biberi dilimleyin ve suya ekleyip bir şişeye koyun. daha sonra mutfağa bu karışımı sıkın. Biberiye Yağı bazı bitkisel uçucu yağların kokusunu böceklerin sevmediği bilinmektedir. Bu yağları kullanarak haşereleri evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Pamuk topları yapın ve bu toplara biberiye yağı sıkın. Topları böceklerin sık bulunduğu alanlara yerleştirin. Koku uçacağından bu işlemi tekrarlamanız gerekecektir. Hamam böceğinin sevmediği bitkisel yağ kokusu arasında sedir ve okaliptüs bulunmaktadır. Özellikle sedir birçok zararlıyı uzak tutması açısından favori bir ürün olmaktadır. Sarımsak Birçok böcek sarımsak kokusundan hoşlanmaz. bir kaç diş sarımsağı ezip içine bir kaşık zeytin yağı koyun ve mutfağın bir köşesine bırakın. yada dilerseniz sarımsak tozu serpebilirsiniz. Lavanta lavanta yağını suya karıştırıp sıkmak da böcekleri kovar. Banyonuza lavanta kokulu sabunlar yada lavanta kokan küçük kesecikler yerleştirebilirsiniz. Nane, adaçayı, melek otu gibi bitkiler de böcek kovucudur Sirke  bir miktar su ile seyreltilmiş sirkeyi evin içine  sıkarak da  böcekleri evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıva lovaboları ve mutfak dolaplarının içini sirkeyle silmek de işe yarayabilir Boraks (borik asit)  bu madde böcekler üzerinde öldürücü etki yapıyor. Ancak evcil hayvanlara da zararlı olabileceğinden dikkatli olunması gerekir. boraks  yemleri ile  böceklere tuzak kurabilirsiniz.. Genel olarak yumurta sarısı, haşlanmış patates veya şekerle karıştırılıp böceklerin bu yemi yemesini sağlayabilirsiniz.. Ayrıca kakao, un gibi gıdalar da hamam böceklerinin sevdiği gıdalardır bunların içine de karıştırabilirsiniz. Boraks sulandırılıp püskürtülerek de böcek öldürücü olarak kullanılır. Kabartma tozu ve pudra şekeri karışımı Pudra şekerine kabartma tozu karıştırıp yere serperek  Böceklerin yemesi sağlanabilir. pudra şekeri böcekleri kendine çeker ve kabartma tozuyla birlikte pudra şekerini yediklerinde ölürler, çünkü soda midelerinde gaz yapar ve midelerini altüst ederek öldürücü etki yapar. Karanfil yağı Böcekleri kovmanın doğal yolları arasında karanfil yağı da iyi bir seçenektir. Köşelere, duvardaki çatlaklara ve dolaplarda bulunan delikle birkaç damla karanfil yağı damlatın bu yağ böcekleri uzaklaştıracaktır Amonyak  Amonyak ilavesi ile zeminleri silebilirsiniz. amonyak kokusu da  hamam böceği kaçırıcı etki yapar. fazla miktada solunduğunda amonyakın insanlar üzerinde de zehirleyici etkisi olduğu tespit edilmiştir. bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor Böcekler çok dayanıklıdırlar ve uzun süre aç kalabilirler. Ancak susuzluğa karşı çok uzun süre direnemedikleri ispatlanmıştır. Bundan dolayı evinizde bu böceklerin su kaynaklarını yok edin. Lavaboları ve banyo zeminlerini her zaman kuru tutmaya özen gösterin. Ölümcül derecede zehirlenmiş bir böceğin suya erişimi olursa yaşama şansı artar.